homepage

Ysgol Gymunedol Tal-y-bont

Ysgol Gymunedol Tal-y-bont – yr allwedd i’r gymuned leol.

Mae Ysgol Gymunedol Tal-y-bont yn ysgol brysur iawn ynghanol y pentref. Rydym yn gwasanaethu ardal eang o bentref Glandyfi yn y gogledd i Bont-goch yn y de-ddwyrain.

Ein nod yw gweithio gyda’n gilydd i greu awyrgylch hapus sy’n hyrwyddo medrau’r disgyblion ar draws y cwricwlwm ac mewn meysydd allgyrsiol. Mae gennym staff profiadol ac ymroddgar sy’n rhoi o’u gorau i feithrin datblygiad y plant i gyrraedd y safonnau uchaf posib.

Rydym yn falch o ethos Cymreig yr ysgol ac yn ymhyfrydu yn y ffaith bod y plant yn datblygu i fod yn naturiol ddwyieithog o fewn y gymuned.

Mae’r wefan yn rhoi blas i chi o’n gweithgareddau amrywiol a chyfoethog ond cofiwch gysylltu i gael mwy o wybodaeth.

Ysgol Gymunedol Tal-y-bont – the key to the local community.

Ysgol Gymunedol Tal-y-bont is a very busy school in the heart of the village. We serve a wide area from Glandyfi in the north to Bont-goch in the south-east.

Our aim is to work together to create a happy atmosphere that promotes pupils’ skills across the curriculum and in extra-curricular activities. We have experienced and dedicated staff who strive to nurture children’s development to the highest possible standards.

We are proud of the school’s Welsh ethos and take pride in the fact that the children develop to be naturally bilingual within the community.

The website gives you a taste of our rich and varied activities but please get in touch to find out more.

YN MEITHRIN HUNAN-BARCH, HUNANHYDER A HUNANDDISGYBLAETH

DEVELOPING SELF-RESPECT, SELF-CONFIDENCE AND SELF-DISCIPLINE

Newyddion a Gwybodaeth / News & Information

Upcoming Events

Oriel Ysgol / School Gallery

Cysylltwch â Ni / Contact Us

Manylion Cyswllt / Contact Details

Oriau Agor / Opening Times

  • Clwb Brecwast / Breakfast Club – (8.15 – 8.45)
  • Ysgol / School – (9.00 – 15.30)
  • Clwb ar ôl Ysgol / Afterschool Club – Mercher a Iau / Wednesday and Thursday –  (15.30 – 17.30)
Talybont School Website Contact Form